Voor alle tussen Hondentraining aan Huis en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten gelden de volgende algemene voorwaarden.

 

  1. Algemeen

1.1.      Hondentraining aan Huis zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzet en vermogen op basis van gedegen (na)scholing en ervaring.

1.2.      Bij de uitvoering van de overeenkomst is het welzijn van mens en hond het uitgangspunt

1.3.      Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de Hondentraining aan Huis op internet of andere publicaties binden Hondentraining aan Huis niet.

1.4.      Hondentraining aan Huis behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

1.5.      Hondentraining aan Huis behoudt zich te allen tijde het recht voor om cursisten te weigeren.

1.6.      Op overeenkomsten gesloten met de Hondentraining aan Huis is Nederlands recht van toepassing.

 

  1. Aansprakelijkheid

2.1.      De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken, deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico.

2.2.      De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen (incl. honden) van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van Hondentraining aan Huis , haar medewerkers en de locatie waar de les plaatsvindt.

2.3.      Hondentraining aan Huis is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de lessen of andere activiteiten georganiseerd door Hondentraining aan Huis .

2.4.      Hondentraining aan huis adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Hebt u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.

2.5       Wij werken met mensen en dieren, Hondentraining aan Huis s kan dan ook geen enkele verantwoording nemen voor het individuele resultaat dat door de cursist wordt behaald bij de gevolgde cursus/training. (Een goed resultaat is vooral afhankelijk van uw eigen inzet en dit niet alleen ten tijde van de cursus/training.)

2.6.      Indien een buitenles plaats vindt in een gebied waar een aanlijnplicht geldt en de cursist zich hier niet aan houdt, is Hondentraining aan Huis niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen (boete).

 

  1. Betaling

3.1.      Aanmelden/afspreken voor een les, workshop, cursus en/of training verplicht tot betaling van de les, workshop, cursus en/of trainingspakket. De les, workshop, cursus en/of training dient op de dag van de (eerste) les vooraf contant te worden afgerekend of de dag voor de (eerste) les te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Hondentraining aan Huis .

3.2.      Een les, workshop, cursus en/of training die zijn afgesproken en korter dan 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.

 

  1. Afzeggen van de les

4.1.      Een les afzeggen kan telefonisch, whatsapp of per email. Indien 24 uur of langer van tevoren wordt afgezegd, wordt er geen lesgeld in rekening gebracht. Dit geldt slechts eenmalig per serie lessen en/of trainingspakket. Bij de 2e afzegging in de serie lessen en/of trainingspakket, wordt de wel les doorberekend.

4.2.      Indien een cursist een trainingspakket van 5 lessen heeft afgenomen en aangeeft eerder te willen stoppen met de lessen om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld. Het trainingspakket is wel overdraagbaar aan derden.

4.3.      Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en wordt de les in overleg ingehaald.

 

  1. Overige

5.1.      Indien een hond zichtbaar ziek is tijdens een les, heeft Hondentraining aan Huis het recht de les af te breken. De kosten van deze les worden aan de cursist doorberekend. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen Hondentraining aan Huis en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.

5.2.      De cursist dient er zorg voor te dragen dat de hond op het juiste tijdstip/leeftijd de nodige inentingen ontvangt of door middel van een test bewezen wordt dat de hond voldoende antistoffen heeft (titeren). Bij eventuele twijfel zal het inentingsboekje ter inzage worden gevraagd.

5.3.      Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt Hondentraining aan Huis zich het recht om bij herhaling, na een waarschuwing, de cursist van de lessen te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeur) Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

5.4.      Cursisten dienen 16 jaar of ouder te zijn. Jongere kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen altijd onder begeleiding te zijn van een volwassene.

5.5.      Honden dienen minimaal 8 weken oud te zijn, om deel te kunnen nemen aan de lessen.

5.6.      Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of hondentuig en een riem van ca. 1.50 a 1.80 meter.

5.7.      Slipkettingen en prikhalsbanden zijn niet toegestaan.

5.8.      Indien de les buiten plaatsvindt, zal de cursist de hond aangelijnd houden, tenzij de instructeur anders aangeeft.

5.9.      De lessen gaan in principe altijd door, maar kunnen worden aangepast indien door de weersomstandigheden de veiligheid en/of gezondheid van cursist of hond in het geding komen (een buitenles, wordt een binnenles bijvoorbeeld).

5.10.    Er worden geregeld foto’s en/of filmpjes gemaakt tijdens de lessen of workshops, die geplaatst worden op de website of Facebook en alleen gebruikt worden als reclame, PR en referenties voor Hondentraining aan huis. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit uiteraard tijdig aangeven.

5.11.    Uw NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van onze diensten en het voeren van onze administratie. Deze gegevens zullen nooit met anderen worden gedeeld en zullen na afloop van de dienstverlening op uw verzoek altijd worden verwijderd.